Alerts for September Showdown

NASA Texas
MSR Houston
CCW - 2.4mi (ccw)
09/22/2017 - 09/24/2017