Results for ADAC Kart Youngster Cup Schaafheim

ADAC Hessen-Thueringen e.V.
ADAC-Odenwaldring Schaafheim
ADAC-Odenwaldring Schaafheim - 1.0km (ccw)
10/30/2021

Saturday 10/30

R
3:10pm

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 2. Rennen Kl 6 7 3B 11 12
R
2:50pm

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 2. Rennen Kl 4 4A 4B 10
R
2:30pm

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 2. Rennen Kl 5
R
2:10pm

Klasse 1 2

Official Results - 2. Rennen Kl 1 2
R
2:05pm

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 2. Rennen Kl 14 14A 14B
R
1:30pm

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 1. Rennen Kl 6 7 3B 11 12
R
1:10pm

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 1. Rennen Kl 4 4A 4B 10
R
12:50pm

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 1. Rennen Kl 5
R
12:30pm

Klasse 1 2

Official Results - 1. Rennen Kl 1 2
R
12:25pm

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 1. Rennen Kl 14 14A 14B
Q
12:00pm

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - Zeittraining Kl 6 7 3B 11 12
Q
11:45am

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - Zeittraining Kl 4 4A 4B 5 10
Q
11:30am

Klasse 1 2

Official Results - Zeittraining Kl 1 2
Q
11:25am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - Zeittraining Kl 14 14A 14B
P
10:05am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 3. Freies Training Kl 14 14A 14B
P
10:00am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 3. Freies Training Kl 6 7 3B 11 12
P
9:45am

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 3. Freies Training Kl 4 4A 4B 5 10
P
9:30am

Klasse 1 2

Official Results - 3. Freies Training Kl 1 2
P
9:20am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 2. Freies Training Kl 14 14A 14B
P
9:15am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 2. Freies Training Kl 6 7 3B 11 12
P
9:00am

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 2. Freies Training Kl 4 4A 4B 5 10
P
8:45am

Klasse 1 2

Official Results - 2. Freies Training Kl 1 2
P
8:30am

Klasse 6 7 3B 11 12 14 14A 14B

Official Results - 1. Freies Training Kl 6 7 11 12 14 14A 14B
P
8:15am

Klasse 4 4A 4B 5 10

Official Results - 1. Freies Training Kl 4 4A 4B 5 10
P
8:00am

Klasse 1 2

Official Results - 1. Freies Training Kl 1 2