TESTE HUGO

Autódromo Potenza
Autódromo Potenza
Autódromo Potenza - 3.2km (ccw)
08/05/2021

Thursday 8/5

P
5:04pm

COPA FIAT

Scheduled - TREINO LIVRE
P
5:06pm

COPA VW

Scheduled - TREINO LIVRE
R
5:06pm

COPA FIAT

Scheduled - CORRIDA 1
R
5:07pm

COPA VW

Scheduled - CORRIDA 1
P
6:18pm

COPA PORSCHE

Scheduled - 4X4
Q
6:20pm

COPA PORSCHE

Scheduled - CLASSIFICAÇÃO 4X4
R
6:20pm

COPA PORSCHE

Scheduled - CORRIDA 4X4
P
5:04pm
8/5

TREINO LIVRE

Scheduled
R
5:06pm
8/5

CORRIDA 1

Scheduled
P
6:18pm
8/5

4X4

Scheduled
Q
6:20pm
8/5

CLASSIFICAÇÃO 4X4

Scheduled
R
6:20pm
8/5

CORRIDA 4X4

Scheduled
P
5:06pm
8/5

TREINO LIVRE

Scheduled
R
5:07pm
8/5

CORRIDA 1

Scheduled