CENDIV Drivers School and Double Divisio

CenDiv SCCA
AER Test Track
test - 4.0mi (cw)
04/08/2022 - 04/10/2022

Friday 4/8

P
10:05am

Gp GpA=Closed Wheel

PROVISIONAL Results - GpGpA-P1=Grp A Practice 1
P
10:35am

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

PROVISIONAL Results - GpGp B-P1=Grp B Practice 1
P
11:10am

Gp GpA=Closed Wheel

PROVISIONAL Results - GpGpA-P2=Grp A Practice 2
P
11:40am

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

PROVISIONAL Results - GpGp B-P2=Grp B Practice 2
P
12:50pm

Gp GpA=Closed Wheel

PROVISIONAL Results - GpGpA-P3=Grp A Practice 3
R
1:11pm

Entries

Scheduled - New run
P
1:40pm

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

Scheduled - GpGp B-P3=Grp B Practice 3
P
2:05pm

Gp GpA=Closed Wheel

Scheduled - GpGpA-P4=Grp A Practice 4
P
2:40pm

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

Scheduled - GpGp B-P4=Grp B Practice 4
P
3:20pm

Gp GpA=Closed Wheel

Scheduled - GpGpA-P5=Grp A Practice 5
P
3:55pm

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

Scheduled - GpGp B-P5=Grp B Practice 5

Saturday 4/9

P
8:10am

Gp GpA=Closed Wheel

Scheduled - GpGpA-P6=Grp A Practice 6
P
8:40am

Gp Gp B=Open Wheel, ASR, P1-2, PX, S2, SRF3, SRF, SR

Scheduled - GpGp B-P6=Grp B Practice 6
Q
9:15am

Gp 1=ASR, P1-2, S2, FA, FC, CFC, FE, FE2, FS, FX

Scheduled - Gp1-Q1=Sat Gp1 Qual
Q
9:45am

Gp 2=FF, CFF, FST, FV, F5

Scheduled - Gp2-Q1=Sat Gp 2 Qual
Q
10:20am

Gp 3=Gp 3a SRF3 SR - Gp 3b SRF

Scheduled - Gp3-Q1=Sat Gp 3a-b Qual
Q
10:50am

Gp 4=BG, B-Spec, LC, FP, HP, GTL, SM, SPU, STL/U, STU, ITE2

Scheduled - Gp4-Q1=Sat Gp 4 Qual
Q
11:25am

Gp 5=GT1-3/A/X, PX, EP, AS, T1-2, ITE1, SPO, SpecE46

Scheduled - Gp5-Q1=Sat Gp 5 Qual
Q
11:55am

Gp 6=GT3-4, ITA-C/J/R/S, SMT, SMX5, S944, SMG

Scheduled - Gp6-Q1=Sat Gp 6 Qual
R
1:10pm

Gp 1=ASR, P1-2, S2, FA, FC, CFC, FE, FE2, FS, FX

Scheduled - Gp1-R1=Sat Gp 1 Race
R
2:54pm

Gp 3=Gp 3a SRF3 SR - Gp 3b SRF

Scheduled - Gp3-R1=Sat Gp 3a-b Race
R
3:02pm

Gp 2=FF, CFF, FST, FV, F5

Scheduled - Gp2-R1=Sat Gp2 Race
R
3:46pm

Gp 4=BG, B-Spec, LC, FP, HP, GTL, SM, SPU, STL/U, STU, ITE2

Scheduled - Gp4-R1=Sat Gp 4 Race
R
4:38pm

Gp 5=GT1-3/A/X, PX, EP, AS, T1-2, ITE1, SPO, SpecE46

Scheduled - Gp5-R1=Sat Gp 5 Race
R
5:30pm

Gp 6=GT3-4, ITA-C/J/R/S, SMT, SMX5, S944, SMG

Scheduled - Gp6-R1=Sat Gp 6 Race

Sunday 4/10

Q
8:30am

Gp 1=ASR, P1-2, S2, FA, FC, CFC, FE, FE2, FS, FX

Scheduled - Gp1-Q2=Sun Gp1 Qual
Q
9:05am

Gp 2=FF, CFF, FST, FV, F5

Scheduled - Gp2-Q2=Sun Gp2 Qual
Q
9:35am

Gp 3=Gp 3a SRF3 SR - Gp 3b SRF

Scheduled - Gp3-Q2=Sun Gp 3a-b Qual
Q
10:10am

Gp 4=BG, B-Spec, LC, FP, HP, GTL, SM, SPU, STL/U, STU, ITE2

Scheduled - Gp4-Q2=Sun Gp4 Qual
Q
10:40am

Gp 5=GT1-3/A/X, PX, EP, AS, T1-2, ITE1, SPO, SpecE46

Scheduled - Gp5-Q2=Sun Gp5 Qual
Q
11:15am

Gp 6=GT3-4, ITA-C/J/R/S, SMT, SMX5, S944, SMG

Scheduled - Gp6-Q2=Sun Gp6 Qual
R
12:30pm

Gp 1=ASR, P1-2, S2, FA, FC, CFC, FE, FE2, FS, FX

Scheduled - Gp1-R2=Sun Gp 1 Race
R
1:15pm

Gp 2=FF, CFF, FST, FV, F5

Scheduled - Gp2-R2=Sun Gp 2 Race
R
2:00pm

Gp 3=Gp 3a SRF3 SR - Gp 3b SRF

Scheduled - Gp3-R2=Sun Gp 3a Race
R
2:45pm

Gp 4=BG, B-Spec, LC, FP, HP, GTL, SM, SPU, STL/U, STU, ITE2

Scheduled - Gp4-R2=Sun Gp 4 Race
R
3:30pm

Gp 3=Gp 3a SRF3 SR - Gp 3b SRF

Scheduled - Gp3-R3=Sun Gp 3b Race
R
4:30pm

Gp 5=GT1-3/A/X, PX, EP, AS, T1-2, ITE1, SPO, SpecE46

Scheduled - Gp5-R2=Sun Gp 5 Race
R
5:15pm

Gp 6=GT3-4, ITA-C/J/R/S, SMT, SMX5, S944, SMG

Scheduled - Gp6-R2=Sun Gp 6 Race
R
1:11pm
4/8

New run

Scheduled
Q
9:15am
4/9

Gp1-Q1=Sat Gp1 Qual

Scheduled
R
1:10pm
4/9

Gp1-R1=Sat Gp 1 Race

Scheduled
Q
8:30am
4/10

Gp1-Q2=Sun Gp1 Qual

Scheduled
R
12:30pm
4/10

Gp1-R2=Sun Gp 1 Race

Scheduled
Q
9:45am
4/9

Gp2-Q1=Sat Gp 2 Qual

Scheduled
R
3:02pm
4/9

Gp2-R1=Sat Gp2 Race

Scheduled
Q
9:05am
4/10

Gp2-Q2=Sun Gp2 Qual

Scheduled
R
1:15pm
4/10

Gp2-R2=Sun Gp 2 Race

Scheduled
Q
10:20am
4/9

Gp3-Q1=Sat Gp 3a-b Qual

Scheduled
R
2:54pm
4/9

Gp3-R1=Sat Gp 3a-b Race

Scheduled
Q
9:35am
4/10

Gp3-Q2=Sun Gp 3a-b Qual

Scheduled
R
2:00pm
4/10

Gp3-R2=Sun Gp 3a Race

Scheduled
R
3:30pm
4/10

Gp3-R3=Sun Gp 3b Race

Scheduled
Q
10:50am
4/9

Gp4-Q1=Sat Gp 4 Qual

Scheduled
R
3:46pm
4/9

Gp4-R1=Sat Gp 4 Race

Scheduled
Q
10:10am
4/10

Gp4-Q2=Sun Gp4 Qual

Scheduled
R
2:45pm
4/10

Gp4-R2=Sun Gp 4 Race

Scheduled
Q
11:25am
4/9

Gp5-Q1=Sat Gp 5 Qual

Scheduled
R
4:38pm
4/9

Gp5-R1=Sat Gp 5 Race

Scheduled
Q
10:40am
4/10

Gp5-Q2=Sun Gp5 Qual

Scheduled
R
4:30pm
4/10

Gp5-R2=Sun Gp 5 Race

Scheduled
Q
11:55am
4/9

Gp6-Q1=Sat Gp 6 Qual

Scheduled
R
5:30pm
4/9

Gp6-R1=Sat Gp 6 Race

Scheduled
Q
11:15am
4/10

Gp6-Q2=Sun Gp6 Qual

Scheduled
R
5:15pm
4/10

Gp6-R2=Sun Gp 6 Race

Scheduled
P
10:05am
4/8

GpGpA-P1=Grp A Practice 1

PROVISIONAL Results
P
11:10am
4/8

GpGpA-P2=Grp A Practice 2

PROVISIONAL Results
P
12:50pm
4/8

GpGpA-P3=Grp A Practice 3

PROVISIONAL Results
P
2:05pm
4/8

GpGpA-P4=Grp A Practice 4

Scheduled
P
3:20pm
4/8

GpGpA-P5=Grp A Practice 5

Scheduled
P
8:10am
4/9

GpGpA-P6=Grp A Practice 6

Scheduled
P
10:35am
4/8

GpGp B-P1=Grp B Practice 1

PROVISIONAL Results
P
11:40am
4/8

GpGp B-P2=Grp B Practice 2

PROVISIONAL Results
P
1:40pm
4/8

GpGp B-P3=Grp B Practice 3

Scheduled
P
2:40pm
4/8

GpGp B-P4=Grp B Practice 4

Scheduled
P
3:55pm
4/8

GpGp B-P5=Grp B Practice 5

Scheduled
P
8:40am
4/9

GpGp B-P6=Grp B Practice 6

Scheduled